Xəbər Online

 Qaynar Xəbərlər
  • No posts were found

Müstəqil Azər­­bay­­ca­­nın ilk xa­­ri­­ci iş­­lər na­­zi­­ri gənc­­lər­­lə gö­­rüşüb (FOTO)

Müstəqil Azər­­bay­­ca­­nın ilk xa­­ri­­ci iş­­lər na­­zi­­ri gənc­­lər­­lə gö­­rüşüb (FOTO)
May 20
01:14 2017


. Trend:

Azər­­bay­­can Res­­pub­­­­ka­­sı­­nın Pre­­zi­­den­­ti ­­nın­­ Bi­­lik Fon­­du­­nun “Sə­­fir sa­a­­tı” klu­­­­nun üzv­­lə­­ri müstəqil Azər­­bay­­ca­­nın xa­­ri­­ci iş­­lər na­­zi­­ri Hü­­sey­­na­­ğa Sa­­dı­­qo­­vun gö­­rü­­şü ke­­çi­­ri­­lib.

Fonddan Trend-ə verilən məlumata , gö­­rüş­­də Ba­­kı Döv­­lət, Azər­­bay­­can Dil­­lər, Azər­­bay­­can Döv­­lət İq­­ti­­sad, Ba­­kı Slav­­yan, Azər­­bay­­can Tu­­rizm və Me­­nec­­ment uni­­ver­­si­­tet­­lə­­ri­­nin ÜBey­­nəl­­ mü­­na­­si­­bət­­lər və dip­­lo­­ma­­ti­­Ý ix­­ti­­sa­­sı üz­­rə təh­­sil alan tə­­lə­­bə­­lə­­ri və Bi­­lik Fon­­du­­nun əmək­­daş­­la­­rı iş­­ti­­rak edib­­lər.

Bi­­lik Fon­­du­­nun apa­­rat rəh­­bə­­ri İsa­­xan Və­­­­yev ÜSə­­fir sa­a­­tıÝ klu­­­­nun fə­a­­liy­­yə­­ti ba­­rə­­də mə­­lu­­mat ver­­dik­­dən ­­ra klu­­bun növ­­bə­­ti qo­­na­­ğı­­nı gö­­rüş iş­­ti­­rak­­çı­­la­­rı­­na təq­­dim edib.

İ.Və­­­­yev bi­­lid­­rib , H.Sa­­dı­­qov 1974-cü il­­dən dip­­lo­­ma­­tik xid­­mə­­tə ­­la­­yıb. SSRİ-nin Al­­ma­­ni­­ De­­mok­­ra­­tik Res­­pub­­­­ka­­sın­­­­kı Kon­­sul­­lu­­ğun­­ və Ber­­lin­­də­­ sə­­fir­­­­yin­­də dip­­lo­­ma­­tik və­­zi­­fə­­lər­­də, 198-1991-ci il­­lər­­də Azər­­bay­­can SSR-nin xa­­ri­­ci iş­­lər na­­zi­­ri və­­zi­­fə­­sin­­də ça­­lı­­şıb.

1991-ci il­­də Azər­­bay­­can Res­­pub­­­­ka­­sı­­nın xa­­ri­­ci iş­­lər na­­zi­­ri və­­zi­­fə­­si­­nə təs­­diq edi­­lən H.Sa­­dı­­qo­­va 199-cu il­­də SSRİ-nin I də­­rə­­cə­­ föv­­qə­­la­­də və sə­­la­­hiy­­yət­­ el­­çi-mü­­şa­­vi­­ri, 1992-ci il­­də Azər­­bay­­can Res­­pub­­­­ka­­sı­­nın föv­­qə­­la­­də və sə­­la­­hiy­­yət­­ sə­­fi­­ri dip­­lo­­ma­­tik də­­rə­­cə­­lə­­ri ve­­ri­­lib.

H.Sa­­dı­­qov 1992-ci il­­də Azər­­bay­­canın Al­­ma­­ni­­, İs­­veç­­rə, Bel­­çi­­ka, Ni­­der­­land, Lük­­sem­­burq və Avst­­ri­­­­­­kı sə­­fi­­ri və­­zi­­fə­­si­­nə tə­­yin olu­­nub.

Mö­­tə­­bər qo­­na­­ğı Bi­­lik Fon­­dun­­ gör­­mək­­dən məm­­nun ol­­du­­ğu­­nu de­­yən apa­­rat rəh­­bə­­ri ­­lə­­ri məş­­hur dip­­lo­­ma­­tın tə­c­rü­­bə­­sin­­dən öy­­rən­­mə­­yə ça­­ğı­­rıb, təc­­rü­­bə­­nin mə­­nim­­sə­­ni­­lə­­rək cə­­miy­­yə­­tin in­­­­şaf mo­­de­­­­nə tət­­biq edil­­mə­­si­­nin va­­cib ol­­du­­ğu­­nu vur­­ğu­­la­­yıb.

Müstəqil Azər­­bay­­ca­­nın xa­­ri­­ci iş­­lər na­­zi­­ri H.Sa­­dı­­qov də­­və­­tə gö­­rə Bi­­lik Fon­­du rəh­­bər­­­­yi­­nə, ­­la gö­­rüş­­mək is­­tə­­dik­­lə­­ri­­nə gö­­rə ÜSə­­fir sa­a­­tıÝ klu­­­­nun üzv­­lə­­ri­­nə tə­­şək­­kü­­rü­­nü bil­­di­­rib. Qo­­naq gö­­rüş iş­­ti­­rak­­çı­­la­­rı­­na hə­­yat və fə­a­­liy­­yə­­ti ba­­rə­­də ət­­raf­­lı mə­­lu­­mat ve­­rə­­rə­­rək, qeyd edib , ­­lər Və­­tən, döv­­lət, sev­­gi­­si hə­­də­­fə doğ­­ru ar­­dı­­cıl, yo­­rul­­ma­­dan, və sis­­tem­­ şə­­kil­­də bi­­lik­­lər al­­maq­­la irə­­­­lə­­sə­­lər, bü­­tün uğur­­la­­ra ça­­tar­­lar.

Dip­­lo­­mat ­­lər­­lə ün­­siy­­yət­­də ol­­ma­­ğa ma­­raq gös­­tər­­di­­yi­­ni dilə gətirərək, ye­­ni nəs­­lin nü­­mə­­yən­­də­­lə­­ri­­nin ma­a­­rif­­lən­­mək ar­­zu­­si ona ün­­van­­la­­dıq­­la­­rı mü­­ra­­ci­­ət­­lə­­rə bö­­yük ruh yük­­sək­­­­yi ca­­vab ver­­di­­yi­­ni de­­yib.

Ulu ön­­dər Hey­­dər Əli­­yev­­lə bağ­­lı xa­­ti­­rə­­lə­­rin­­dən ­­nı­­şan dip­­lo­­mat Azər­­bay­­ca­­nın ümum­­mi­­li li­­de­­ri­­nin so­­vet mə­­ka­­nın­­ bö­­yük nü­­fu­­za ma­­lik ol­­du­­ğu­­nu, SSRİ-nin rəh­­bər­­li­­yin­­də­­ təm­­sil­­çi­­li­­yi za­­ma­­nı öl­­kə­­mi­­zin si­­­­si, ic­­ti­­mai, mə­­də­­ni, so­­si­­al sfe­­ra­­­­kı in­­­­şa­­fın­­ müs­­təs­­na xid­­mət­­lər gös­­tər­­di­­yi­­ni fakt­­lar­­la diq­­qə­­tə çat­­dı­­rıb.

Gö­­rüş­­də klub üzv­­lə­­ri­­nin su­­al­­la­­rı­­nı ca­­vab­­lan­­dı­­ran H.Sa­­dı­­qov mü­a­­sir ­­li­­yin el­­mə, bi­­li­­yə hə­­vəs gös­­tər­­mə­­lə­­ri­­ni təq­­di­­rə­­la­­yiq hal ­­mi qeyd edib.

Bi­­lik Fon­­du­­nun ic­­ra­­çı di­­rek­­to­­ru Ok­­tay Sə­­mə­­dov gö­­rü­­şün ma­­raq­­lı alın­­ma­­sı­­na gö­­rə, qo­­na­­ğa ­­nət­­dar­­lı­­ğı­­nı bil­­di­­rə­­rək, H.Sa­­dı­­qo­­vu Fon­­dun lek­­tor­­lar qru­­pu­­nun üzvlüyünə də­­vət edib. İc­­ra­­çı di­­rek­­tor bil­­di­­rib , dip­­lo­­mat mü­­ha­­zi­­rə­­lər va­­si­­tə­­si­­lə bi­­lik­­lə­­ri­­ni ic­­ti­­ma­­iy­­yə­­tə çat­­dı­­ra­­caq və nə­­ti­­cə­­də ma­a­­rif­­lən­­mə işi­­nə töh­­və ver­­miş ola­­caq. H.Sa­­dı­­qov tək­­li­­fi məm­­nu­­niy­­yət­­lə qə­­bul edib.

­­ H.Sa­­dı­­qov Bi­­lik Fon­­du­­nun ÜXa­­ti­­rə ­­ta­­bı­­Ýna ürək söz­­lə­­ri­­ni ­­zıb, ona Fon­­dun hə­­diy­­yə­­lə­­ri təq­­dim olu­­nub.

Bi­­lik Fon­­du­­nun “Sə­­fir sa­­a­­­tı” klu­­­­nun əsas məq­­sə­­di Ba­­kı­­­­kı dip­­lo­­ma­­tik nü­­ma­­yən­­də­­lə­­rin va­­si­­tə­­çi­­li­­yi Azər­­bay­­can və xa­­ri­­ci öl­­kə­­lə­­rin mü­­va­­fiq qu­­rum­­la­­rı ara­­sın­­ elm, təh­­sil, mə­­də­­niy­­yət sa­­hə­­lə­­rin­­də qar­­şı­­lıq­­lı əmək­­daş­­lı­­ğın qu­­rul­­ma­­sı, öl­­kə­­mi­­zi təm­­sil edən pe­­şə­­kar dip­­lo­­mat­­la­­rın təc­­rü­­bə­­lə­­ri­­nin ­­lə­­rə aşı­­lan­­ma­­sı­­dır.Source link

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: